Vastuullinen kumppani

Fredric TidströmKoemme olevamme asiakkaillemme paitsi tavarantoimittaja myös kumppani. Haluamme rakentaa läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä, joka perustuu kaikille osapuolille hyödylliseen keskinäiseen luottamukseen. Toimimme asiakkaamme ehdoilla, ja keskeinen tavoitteemme on toimittaa aina laadultaan moitteettomia tuotteita sovitussa aikataulussa. Laatuajattelu ja ympäristön huomioon ottaminen ovat olennainen osa kaikkea toimintaamme. Siksi toimintamme on sekä laatu- että ympäristösertifioitu standardeilla ISO 9001 ja ISO 14001.
BV_ISO9001_ISO14001

Toimitusvarmuus ja virheettömät tuotteet

Kaikissa tilanteissa tärkein tehtävämme on pysyä toimitusaikataulussa ja toimittaa asiakkaalle spesifikaatioiden ja toiveiden mukaiset virheettömät tuotteet. Tämä vahvistaa uskottavuuttamme ja antaa varmuutta asiakkaillemme. Haluamme olla yritys, jonka toimitusvarmuuteen voi luottaa kaikissa tilanteissa.

Negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi ja kestävyyteen pyrkiminen

Aktiivisella ja järjestelmällisellä ennalta ehkäisevällä ympäristötyöllä varmistamme, että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Tämä koskee koko tuotantoprosessiamme raaka-aineiden valinnasta tuotteiden toimitukseen. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti prosessejamme ja ympäristövastuutamme käyttämällä tehokkaasti ja säästeliäästi toiminnassamme tarvittavia resursseja.

Tarkoituksenmukaiset laitteet ja työympäristö

Tarkoituksenmukaisten koneiden ja laitteiden avulla varmistamme tuotteiden laadun ja toimitusvarmuuden, minimoimme käyttökatkosten määrän ja luomme turvallisen työympäristön. Tarkoitukseensa sopivat laitteistot ovat tehokkaan ja kannattavan tuotannon edellytys. Työympäristömme on oltava turvallinen ja puhdas ja meidän on pyrittävä siihen, että jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus vaikuttaa omaan työympäristöönsä ja työtilanteeseensa.

Henkilöstön ammattitaito ja hyvinvointi
Osaavan henkilöstön avulla voidaan minimoida laatuongelmat, parantaa kannattavuutta ja kasvattaa asiakkaan saamaa lisäarvoa. Koulutuksella ja ennalta ehkäisevällä työllä huolehdimme siitä, että yrityksemme ja työntekijämme noudattavat voimassa olevia lakeja ja vaatimuksia sekä yrityksemme sisäisiä ohjesääntöjä. Viihtyisä työpaikka luo mielestämme tähän edellytykset.

Näihin koko toimintamme kattaviin tavoitteisiin pääsemme kehittämällä jatkuvasti sekä ulkoista että sisäistä ympäristöämme, parantamalla jatkuvasti prosessejamme, torjumalla ympäristöonnettomuuksia sekä käyttämällä säästeliäästi ja kestävästi raaka-aineita, materiaaleja ja energiaa.