HÅLLBAR PRODUKTION

HÅLLBAR PRODUKTION

Till Orapacs verksamhetsmål hör minimering av negativ miljöpåverkan.
Med ett aktivt och systematiskt förbyggande miljöarbete skall vi säkerställa att den verksamhet
vi bedriver sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.

Målsättningen är att:
– minimera utsläpp till luft, mark och vatten
– minimera mängden avfall som produceras av vår verksamhet
– förebygga risker och nödlägen
– effektivt utnyttja de resurser som behövs för vår verksamhet
– ständigt förbättra vårt miljöledningssystem

Hållbarhetsrapport 2020

För varje verksamhetsår utses ett eller flera miljömål för vår verksamhet:

Miljömål 2012 – Processfri plåtframkallning
Målsättningen är att minska miljöbelastningen genom att frångå användningen av framkallningsvätska vid processering av offset tryckplåtar.

Miljömål 2013 – Vattenbaserat offsetlack
Målsättningen är att minska miljöbelastningen och förbättra arbetsmiljön genom att övergå till användning av vattenbaserat offsetlack i tryckprocessen.

Miljömål 2014 – Oljerening
Installation av olje(filter)reningssystem på produktionsmaskiner.
Minimerar generering av spillolja och produktionsbortfall genom skötsel/underhåll av olja.

Miljömål 2015 – Retursystem för packlådor
Övergå till retursystem för packningslådor och pallock. Retursystemet minskar åtgången av transportlådor. En packlåda kunde uppskattningsvis återanvändas 3-5 gånger. Målsättningen är att öka återanvändningsgraden av packningslådor som våra produkter levereras i.

Miljömål 2016 – Balning av spillpapper
Istället för att transportera produktionsspill i containers, så övergår vi till
att bala produktionsspillet. Balningen gör att spillet komprimeras och lastbilstransporterna minskas avsevärt.
Pappersbalarna kan transporteras rakt till pappersbruken utan mellanhantering.

Miljömål 2017 – Minskning av tryckmakulatur
Minimera generering av tryckmakulatur som uppkommer under inkörning av tryckarbete. Mätning och justering av färgvärden med inline avläsningsutrustning. Installation och ibruktagande av ny tryckmaskin möjliggör detta.

Miljömål 2018 – Återvinning av spillvärme från tryckmaskin
Spillvärmen från tryckmaskin tas till vara och används till att värma upp tryckmaskinshallen samt arklager i tryckfastigheten. Värmeåtervinningen reducerar förbrukningen av eldningsolja och fungerar som komplement till oljeuppvärmningen. Ledbelysning i tryckmaskinshallen installeras även som på sikt skall ge minskad elförbrukning.

Miljömål 2019 – Minskning av förbrukningen av eldniningsolja för uppvärmning av tryckerifastighet
Fönster och dörrar i fastigheten har förnyats. Förbrukningen av eldningsolja reduceras genom tilläggsisolering av tak i hela byggnaden.Uppvärmningssystemet av tryckerifastigheten utvärderas.

Miljömål 2020 – Solenergianläggning
Installation av solenergianläggning till tryckerifastigheten. Anläggningen producerar el till till offsettryckpressen och tryckerifastighten. Daglig effekt uppföljning

Miljömål 2021 – Byte av värmesystem i tryckerifastigheten
Tryckeriet värms delvis idag med oljepanna med en årsförbrukning på  15.000 liter lätt brännolja. Oljepannan ersätts med bergsvärme som även värmer upp
den nya intilliggande lagerhallen.