Aurinkovoimala

Hållbar produktion

Läs vår hållbarhetsrapport för
år 2023
år 2022
år 2021
år 2020

Till Orapacs verksamhetsmål hör minimering av negativ miljöpåverkan. Med ett aktivt och systematiskt förbyggande miljöarbete skall vi säkerställa att den verksamhet vi bedriver sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.

 

Målsättningen är att:
– minimera utsläpp till luft, mark och vatten
– minimera mängden avfall som produceras av vår verksamhet
– förebygga risker och nödlägen
– effektivt utnyttja de resurser som behövs för vår verksamhet
– ständigt förbättra vårt miljöledningssystem

sindy sussengut QH4rUktxEIc unsplash

För varje verksamhetsår utses ett eller flera miljömål för vår verksamhet:

2021


Byte av värmesystem i tryckerifastigheten. Tryckeriet värms delvis idag med oljepanna med en årsförbrukning på  15.000 liter lätt brännolja. Oljepannan ersätts med bergsvärme som även värmer upp den nya intilliggande lagerhallen.

2023

_______________________________________________
Kylningen av wellmaskinen ersätts med ett slutet kylsystem som cirkulerar kylvattnet. Det ger en inbesparnin på ca. 1,2 miljoner liter färskvatten årligen.

2020


Installation av solenergianläggning till tryckerifastigheten. Anläggningen producerar el till till offsettryckpressen och tryckerifastighten. Daglig effekt uppföljning

2022
_____________________________________

Utbyggnad av solernergianläggningen på nya lagerhallens tak. Anläggningens nominella effekt 108 kW

2019


Fönster och dörrar i fastigheten har förnyats. Förbrukningen av eldningsolja reduceras genom tilläggsisolering av tak i hela byggnaden.Uppvärmningssystemet av tryckerifastigheten utvärderas.

2018


Spillvärmen från tryckmaskin tas till vara och används till att värma upp tryckmaskinshallen samt arklager i tryckfastigheten. Värmeåtervinningen reducerar förbrukningen av eldningsolja och fungerar som komplement till oljeuppvärmningen. Ledbelysning i tryckmaskinshallen installeras även som på sikt skall ge minskad elförbrukning.

2017


Minimera generering av tryckmakulatur som uppkommer under inkörning av tryckarbete. Mätning och justering av färgvärden med inline avläsningsutrustning. Installation och ibruktagande av ny tryckmaskin möjliggör detta.

2016


Istället för att transportera produktionsspill i containers, så övergår vi till att bala produktionsspillet. Balningen gör att spillet komprimeras och lastbilstransporterna minskas avsevärt. Pappersbalarna kan transporteras rakt till pappersbruken utan mellanhantering.

2015


Övergå till retursystem för packningslådor och pallock. Retursystemet minskar åtgången av transportlådor. En packlåda kunde uppskattningsvis återanvändas 3-5 gånger. Målsättningen är att öka återanvändningsgraden av packningslådor som våra produkter levereras i.

2014


Installation av olje(filter)reningssystem på produktionsmaskiner. Minimerar generering av spillolja och produktionsbortfall genom skötsel/underhåll av olja.

2013


Målsättningen är att minska miljöbelastningen och förbättra arbetsmiljön genom att övergå till användning av vattenbaserat offsetlack i tryckprocessen.

2012


Målsättningen är att minska miljöbelastningen genom att frångå användningen av framkallningsvätska vid processering av offset tryckplåtar.